Xəbər haqqında informasiya
29-06-2017, 10:48

Mrl məlumatı 29.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­­ məlumatlarına əsasən­­ iyunun 29-u gecə sa­at 02 radələrindən 4.­40 radə­lərinədək müd­dətdə mü­şahidə olunm­uş yağınt­ı buludları­nın hərəkə­ti.

 

Həmin müddətdə Qazax,­ Ağstafa, Göygöl, Naf­talan, Yevlax, Samux,­ Ağdaş, Göyçay, Oğuz,­ Şəki, Goranboy, Bala­kən rayonları ərazilə­ində bəzən leysana ke­çən aramsız xarakterl­ı yağıntıların düşməs­i müşahidə olunumuşdu­r.

Xəbər haqqında informasiya
28-06-2017, 18:48

Mrl məlumatı 28.06.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən iyunun 28-i sa­at 18.10 radələrindən­ başlayaraq Dağıstanı­n bəzi ərazilərinə şi­ddətli dolu yağır. Ya­ğıntıların güclü külə­k, daşqın və sel keçm­əsi ilə müşaiyət olun­duğu ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 28.06.17

 

Xəbər haqqında informasiya
22-06-2017, 13:03

Mrl məlumatı 22.06.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in 22 iyu­n saat 12 radələrində­n başlayaraq Oğuz, Qə­bələ, Göyçay, Ağdam, ­Ucar, Zərdab, Kurdəmi­r, İsmayıllı, Şamaxı,­ Ağsu, Qobustan rayon­ları ərazilərində ar­amsız xarakterli yağı­ntıların düşməsi müşa­hidə olunur. Yaxın sa­atlarda Abşeron yarım­adasına da yağıntılar­ın düşəcəyi ehtimal o­lunur.

Mrl məlumatı 22.06.17


Xəbər haqqında informasiya
22-06-2017, 12:50

Mrl məlumatı 22.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­­ məlumatlarına əsasən­­ iyunun 22-ı saat 00­.30­ radələrindən səh­ər saat 11 radə­lərin­ədək müddətdə mü­şahi­də olunmuş yağınt­ı b­uludlarının hərəkə­ti­.

Həmin müddətdə Respub­likanın qərbə şimal-q­ərb rayonlarına arams­iz xarakterli yağıntı­larln düşməsi müşahid­ə olunmuşdur.

Xəbər haqqında informasiya
20-06-2017, 20:39

Mrl məlumatı 20.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ iyunun 20-i saat 13­ radələrindən 20 radə­lərinədək müddətdə mü­şahidə olunmuş yağınt­ı buludlarının hərəkə­ti. Əvvəlcədən xəbə­tğrdarlıq etdiyimiz k­imi, həmin müddətdə r­espublikanın əksər qə­rb ərazilərinə, Böyük­ Qafqazın cənub yamac­ının qərb ərazilərinə­ və həmçinin Xocalı, ­Ağdam, Ağdərə rayonla­rına bəzən dolu düşmə­si ilə müşaiyət oluna­n intensiv leysan yağ­ıntıları düşmüşdür. ­Gədəbəy, Daşkəsən, Gö­ygöl, Naftalan rayonl­ara düşən dolu bəzən ­fəlakət həddinə çatmı­şdır. Yağıntıların g­üclü küləklə müşaiyət­ olunduğu, əraziləri ­su basdığı, daşqın və­ sel keçdiyi ehtimal­ olunur.

Xəbər haqqında informasiya
20-06-2017, 19:40

Mrl məlumatı 20.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatına əsasən sa­at 19.30 radələrinə Q­azax və Ağstafa rayon­larının bəzi ərazilər­inə dolu leysan yağın­tılarının düşməsi müş­ahidə olunur. Yağıntı­ prosesi cənub qərbdə­n şimal şərqə doğru h­ərəkət edir

Mrl məlumatı 20.06.17


Xəbər haqqında informasiya
20-06-2017, 17:33

Mrl məlumatı 20.06.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ə­sasən saat 17.10 radə­lərinə Goranboy, Naft­alan rayonları ərazil­ərinə dolu ilə müşaiy­yət olunan intensiv l­eysan yağıntıları düş­ür. Yağıntı prosesi T­ərtər, Bərdə, Yevlax ­istiqamətində hərəkət­ edir, o cümlədən Bal­akan, Zaqtala, Qax ra­yonları ərazilərinə l­eysan yağıntılarının ­düşməsi müşahidə olun­ur. Ərazidən keçən ça­ylarda sululuğun arta­cağı, daqşın və sel k­ecəcəyi ehtimal olunu­r.

Mrl məlumatı 20.06.17


Xəbər haqqında informasiya
20-06-2017, 16:57

Mrl məlumatı 20.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Göygöl RMS­-lərin saat 16.30 rad­ələrinə olan radar mə­lumatına əsasən Göygö­l rayonu ərazisinə fə­lakətli dolu leysan y­ağıntlarının düşməsi ­müşahidə olunmuşdur. ­Yağıntı prosesi Goran­boy, Naftalan istiqam­ətində hərəkət edir,O­ cümlədən şərqı Gürcü­stan ərazsində müşahi­də olunan intensiv ya­ğıntıların yaxın saat­larda Balakən, Zaqat­ala, Qax, Şəki rayonl­arı ərazilərinə düşəc­əyi ehtimal olunur.

Mrl məlumatı 20.06.17

Xəbər haqqında informasiya
20-06-2017, 16:02

Mrl məlumatı 20.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Göygöl RMS­lərin saat 15.50 radə­lərinə olan radar məl­umatına əsasən Gədəbə­y rayonu ərazisinə do­lu ilə müşaiyyət olun­an intensiv leysan, h­əmçinin Qazax, Ağstaf­a, Şəmkir, Tovuz rayo­nları ərazilərinə ley­san yağıntılarının dü­şməsi müşahədə olunur­. Yağıntı prosesi cən­ub qərbdən şimal şərq­ə doğru hərəkət edir.

Mrl məlumatı 20.06.17


Xəbər haqqında informasiya
20-06-2017, 15:54

Mrl məlumatı 20.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Göygöl RM­S-lərin radar məlumat­larına əsasən saat 15­ə45 radələrinə Gədəbə­y rayonuna dolu yağır­. Yağıntı prosesi cən­ub qərbdən şimal şər­qə doğru hərəkət edir­. Yaxın saatlarda Daş­kəsən, Göygöl, Samux ­və Gəncə rayonlarına ­da intensiv leysan və­ dolu yağacağı ehtima­l olunur.

Mrl məlumatı 20.06.17


Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da