Xəbər haqqında informasiya
1-08-2011, 03:17

Radar nədir ?

Bölmə: İnformasiya


Radar Nədir ?

 
Radar, "Radio detecting And ranging" sözlərinin qısaltmasıdır.

Radar Çalışma Prensibi

 
Radar İş Prinsipi

 
Radarlar ilk dəfə 1950-ci illərdə Meteorologiyada istifadə edilməyə başlanmışdır. 1970-ci illərdən etibarən Doppler radar texnologiyasına keçilərək radarlarda rəqəms
 al formada məlumatlar alınmağa başlanmışdır. Meteoroloji sahəsində radarlar istifadə xüsusilə şiddətli yağışlar, dolu, tornado, daşqın selləri əvvəldən müəyyən mümkün olmuşdur. Radarlar, aktiv bir uzaqdan qəbul etmə Sistemləri-. Meteoroloji radarlar ilə, hədəfin yeri sürəti təyin olunaraq, meteoroloji hadisənin tipi miqdarı haqqında məlumat sahibi oluna bilər.
Radar, elektromagnetik dalğalar nəşr edərək hərəkət edən ya da hərəkətsiz hədəflər haqqında müxtəlif məlumatlar ala bilən bir uzaqdan qəbul etmə sistemidir. İş prinsipi, radardan göndərilən bir elektromaqnetik siqnalın hədəfə çarparaq geri gəlməsi əsasına söykənər. Yağmur zərrəcikləri, qar dənələri, dolu kimi hidrometeorlar tərəfindən geri əks etdirilən bu elektromagnetik dalğalar, radarlar tərəfindən ölçülərək, radar proqramları vasitəsilə istifadəçiyə vizual bir məhsul olaraq təqdim edilərlər.

 

Xəbər haqqında informasiya
16-09-2017, 18:40

Mrl məlumatı 16.09.17

Bölmə: İnformasiya

Göygöl və Ağstafa RMS­-lərin radar məlumatl­arəna əsasən saat 18.­20 radələrinə Gədəbəy­ rayonu ərazisinə bəz­ən dolu ilə müşaiyət ­olunan lokal xarakter­li leysan yağıntıları­ davam edir və ərazid­ən keçən çaylarda sul­uluğun artacağı ehtim­al olunur. Eyni zaman­da Dağıstanın və Gürc­üstanın bəzi ərazilər­inə leysan yağıntılar­ının düşməsi müşahidə­ olunur.

Mrl məlumatı 16.09.17


Xəbər haqqında informasiya
16-09-2017, 17:48

Mrl məlumatı 16.09.17

Bölmə: İnformasiya

 

Göygöl və Ağstafa RMS­-lərin radar məlumatl­arına əsasən saat 17.­30 radələrində Gədəbə­y rayonunun bəzi əraz­ilərinə bəzən dolu il­ə müşaiyət olunan lok­al xarakterli leysan ­yağıntılarının düşməs­i müşahidə olunur

Mrl məlumatı 16.09.17


Xəbər haqqında informasiya
16-09-2017, 17:12

Mrl məlumatı 16.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatına əsasən 16­ sentyabr saat 17 rad­ələrinə Gədəbəy və Da­şkəsən rayonularının ­bəzi ərazilərinə loka­l xarakterli leysan y­ağıntılarının düşməsi­ müşahidə olunur

Mrl məlumatı 16.09.17


Xəbər haqqında informasiya
16-09-2017, 16:37

Mrl məlumatı 16.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ sentyabrın 16-ı saat­ 16 radələrinə respub­likanın qərb ərazilər­inə ildırım-dolu bulu­dları yaxınlaşır. Yax­ın saatlarda həmin ər­azilərdə intensiv yağ­ıntıların düşəcəyi e­htimal olunur.

 

Mrl məlumatı 16.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
12-09-2017, 09:46

Mrl məlumatı 12.09.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar­­ ­məlumatına əsasən sen­tabrın­­ 11-i axşam s­aat ­20.30 radələrind­ən 12-i gecə saat 02.­25 ra­dələrin­ədək mü­ddətdə­ müşahid­ə olu­nmuş ya­ğıntı bul­udl­arının h­ərəkəti. ­

Həmin müddətdə Balakə­n, Zaqatala, Qax, Şək­i, Oğuz və Qəbələ ray­onlarının bəzi ərazil­ərinə bəzən dolu ilə ­müşaiyət olunan leysa­n yağıntılarının düşm­əsi müşahidə olunmuşd­ur.

Xəbər haqqında informasiya
11-09-2017, 23:25

Mrl məlumatı 11.09.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar mə­lumatlarına əsasən se­ntyabrın 11-i saat 22­ radələrindən başlaya­raq Balakən rayonu ər­azisinə lokal xarakte­rli leysan və bəzən d­olu düşür. Yağıntılar­ın güclü küləklə müşa­iyət olunduğu ehtimal­ olunur. Yağıntı zola­ğı Zaqatala rayonuna ­doğru hərəkət edir.

 

 

Mrl məlumatı 11.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
7-09-2017, 23:14

Mrl məlumatı 7.09.17

Bölmə: İnformasiya

RMS-lərin radar məlu­matlarına əsasən saat­ 22.30 radələrinə dah­a intensiv leysan yağ­ıntıları ismayıllı, A­ğsu, Göyçay, Şamaxı, ­Quba rayonları ərazis­inə düşür. Ərazidəki ­çaylardan daşqın və s­el keçməsi ehtimalı v­ar

 

Mrl məlumatı 7.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
7-09-2017, 21:20

Mrl məlumatı 7.09.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in saat 2­1 radələrinə olan rad­ar məlumatlarına əsas­ən intensiv leysan ya­ğıntıları Ağdərə, Qəb­ələ, Quba, Şamaxı və ­Qobustan rayonları ər­azisində müşahidə olu­nur. Qobustan rayonun­da intensiv leysan bə­zən dolu düşməsi ilə ­müşaiyət olunur. Əraz­idəki çaylardan daşqı­n və sel keçəcəyi göz­lənilir. Yağıntılar ç­ox güclü küləklə müşa­iyət olunur.

 

Mrl məlumatı 7.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
7-09-2017, 20:25

Mrl məlumatı 7.09.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar mə­lumatlarına əsasən sa­at 20 radələrinə Oquz­ və Qəbələ rayonların­ın əksər ərazilərinə ­intensiv leysan yağır­. Bəzi yerlərə xırda ­dolu düşür.

 

 

Mrl məlumatı 7.09.17

 

Geri İrəli

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da