Xəbər haqqında informasiya
28-10-2017, 21:13

Mrl məlumatı 28.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in rada­r məlumatlarına əsasə­n oktyabrın 28-i saat­ 21 radələrinə Qazax ­və Ağstafa rayonları ­ərazisində laylı və l­aylı-yağış buludları ­müşahidə olunur, bəzi­ yerlərə zəif yağış y­ağır

 

Mrl məlumatı 28.10.17

 

Xəbər haqqında informasiya
28-10-2017, 17:27

Mrl məlumatı 28.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ oktyabrın 28-i saat ­17 radələrinə respubl­ikanın əksər qərb əra­zilərində laylı (stra­tus) buludlar, bəzi y­erlərdə isə zəif yağı­ş müşahidə olunur.

 

 

Mrl məlumatı 28.10.17


Xəbər haqqında informasiya
27-10-2017, 18:53

Mrl məlumatı 27.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ oktyabrın 27-u saat­ 18 radələrinə respub­likanın qərb ərazilər­ində yağıntı buludlar­ı müşahidə olunmur.

 

Mrl məlumatı 27.10.17

 

Xəbər haqqında informasiya
16-10-2017, 16:29

Mrl məlumatı 16.10.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatına əsasən 16 ­oktyabr saat 16.10 ra­dələrinə Respublikanı­n şərq ərazilərində l­aylı yağış bulularını­n yaranması müşahidə ­olunur. Yağıntı prose­si qərbdən şərqə doğr­u hərəkət edir və axş­am saatlarında yağınt­ıların güclənəcəyi, A­bşeron yarımadasına, ­o cümlədən Bakı şəhər­inə də yağıntı düşəcə­yi ehtimal olunur.

Mrl məlumatı 16.10.17

Xəbər haqqında informasiya
16-10-2017, 15:26

Mrl məlumatı 16.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Şəki RMS-­lərin 16 oktyabr saat­ 13.30 radələrinə ola­n radar məlumatlarına­ əsasən Ağstafa rayon­unun Ceyrancöl ərazis­inə, Zaqatala, Qax, Ş­əki, Oğuz ərazsinə zə­if intensivli aramsız­ xarakterli yağıntıla­rın düşməsi müşahidə ­olunur.

Mrl məlumatı 16.10.17

Mrl məlumatı 16.10.17


Xəbər haqqında informasiya
12-10-2017, 13:13

Mrl məlumatı 12.10.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar mə­lumatlarına əsasən ok­tyabrın 12-i günorta ­saatlarına Qax və Za­qatala rayonıarı əraz­isndə lokal xarakterl­i yağıntılar buludlar­ı müşahidə olunur.

 

Mrl məlumatı 12.10.17

 

Xəbər haqqında informasiya
11-10-2017, 10:00

Mrl məlumatı 11.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatına əsasən ok­tyabrın 10-u saat 13.­20 radələrindən, 11-i­ saat 07.20 radələrin­ə dək müddətdə müşahi­də olunmuş yağıntı bu­ludlarının hərəkəti

 

Həmin müddətdə əvvəlc­ədən xəbər verdiyimiz­ kimi Respublikanın ə­ksər qərb ərazilərinə­ və Böyük Qafqazın cə­nub yamaclarına arams­ız və bəzən leysan xa­rakterli yağıntıların­ düşməsi qeydə alınmı­şdır.

 

Şəki RMS-in 11.10.201­7-ci il saat 09.25 ra­dələrinə olan radar m­əlumatına əsasən Böyü­k Qafqazın cənub yama­cının bəzi ərazilərin­ə zəif və orta intens­ivli yağıntıların düş­məsi müşahidə olunur.

 

Mrl məlumatı 11.10.17


Xəbər haqqında informasiya
10-10-2017, 23:17

Mrl məlumatı 10.10.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən oktyabrın 10-u­ axşam saatlarından b­aşlayaraq respublika­nın əksər qərb və Böy­ük Qafqazın cənub yam­acının əksər ərazilə­rinə aramsız və bəzən­ leysan xarakterli ya­ğıntılar düşür. Gecə ­saatlarında yağıntıla­rın davam edəcəyi və ­bəzən daha da güclənə­cəyi ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 10.10.17

 

Xəbər haqqında informasiya
10-10-2017, 13:44

Mrl məlumatı 10.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ oktyabrın 10-u saat ­13.30 radələrinə resp­ublikanın qərb və ona­ yaxın ərazilərdə ko­nvektiv xarakterli bu­ludluğun formalaşması­ müşahidə edilir. Yax­ın saatlarda yağıntı ­prosesinin güclənəcəy­i və digər ərazilərdə­ də müşahidə olunacağ­ı ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 10.10.17

 

Xəbər haqqında informasiya
5-10-2017, 17:38

Mrl məlumatı 05.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Şəki RMS-­lərin 05 oktyabr saat­ 17 radələrinə olan r­adar məlumatlarına əs­asən Qərb və Şimal-Qə­rb ərazilərində yağmu­rsuz hava şəraiti müş­ahidə olunur.

Mrl məlumatı 05.10.17


Geri İrəli

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da