Xəbər haqqında informasiya
1-08-2011, 03:40

Lüğət

Bölmə: İnformasiya

Lüğət: A

A / D konverter: Analogue dijital çevirən konverter. Alıcıya gələn analoq (gərginlik) siqnalı ədədə çevirən elektron bir cihazdır.

Alıcı (receiver): Diaqnoz etdiyi geri saçılan radiasiyanın gücünü artıran hədəfin xüsusiyyətlərinə görə aşağı tezlikli siqnala çevirən elektron cihaz.

Ana lobe (main lobe): Ana eksen boyunca yayılan elektromaqnetik şüa.

Anormal yayılma (anomalous propagation): Atmosferdəki qırılmasın standart Indis dəyərlərini keçdiyi vaxtlarda anormal yayılma ibarətdir.

Antena qazancı: Xətti antenalar ilə izotropik bir antenanın tesirliliği ölçülərək müqayisə əldə edilən maksimum dəyərlərdir. Qazanc antenanın bir nöqtəsindəki güc olaraq təyin oluna bilər, g = izotropik antenanın eyni nöqtəsindəki gücdür. (Antenin izotropik olması, şüanın saçılmadan birbaşa gedə bilməsi deməkdir).

Antena reflektörü: Işını fokuslayaraq enerjini əks etdirməyə yarayan antena sisteminin bir hissəsi. Radar sistemləri üçün reflektör ümumiyyətlə dairəvi paraboliktir.

Aşağı axınlar (downdraft): Aşağı doğru hərəkətli diqqətə çarpan şaquli hava axınları.

Atenüasyon (eko zəifləməsi): Şüanın yoğunluğundaki dəyişikliyin aradan qaldırılmasını təmin edən üsullardan biri.

Ayrı fırtına: Radar ekranında bir coğrafi bölgədə digər hüceyrələrdən ayrılmış halda olan fərdi tək bir fırtına hüceyrəsi və ya hüceyrələr birliyi.

Azimut: Pusuladaki 360 ° lik istiqamət; 0 ° şimal, 90 ° şərq, 180 ° cənub, 270 · De qərb, vs.

 

Lüğət: B

Bandpass filter: Müəyyən alt və üst tezlik limitləri daxilində işləyən bir filtr olub, bu tezlik limitləri xaricində atenüasyon meydana gəlir.

Naməlum olmayan məsafə (unambiguous range): radardan nəşr olunan dalğanın, bir sonrakı dalğa nəşr əvvəl radara geri dönebildiği təqdirdə yol aldığı məsafə.

Bəslənən bulud: sıxlaşmış super hüceyrələrin birləşməsi şəklində görülən kümülüs kongestus buludlarının iştirak etdiyi xətlər.

Bias: Bir xüsusiyyətin təxmini dəyəri ilə gerçək dəyəri arasındakı fərq.

Bistatik radar: Göndərmə və qəbul etmə üçün fərqli antenaları istifadə radarları. Verici qəbuledici modulları fərqli yerlərə qurular.

Regional qarışıq darama: Ən aşağı səviyyədə dörd yüksəklik yoxlamasından əldə edilən data birləşdirilməsiylə edilən reflektivite daraması. Radara yaxın məsafələrdəki yüksək maneələrdən ibarət clutter'ların azaldılmasında istifadə edilər. Daha uzaq məsafələrdə, ya ən aşağı səviyyədəki iki daramadan əldə edilən maksimum dəyərlər ya da tək başına ikinci yoxlama dəyərləri istifadə edilər.

Bragg dağılması: Kiçik həcmli dalğalanmalardan (məsələn turbulens) ibarət olan saçılmaq. Bragg dağılması, radarın dalğa boyuyla mütənasib kiçik dalğalanmalardan irəli gəlir.

 

Lüğət: C-Ç

Clutter: Radar ekranında istənilən siqnalların gözlenmesine maneə təşkil edən ekolar. Ümumiyyətlə yer hədəflərinə aid ekolardır.

Coherent radar: Siqnal fazı genliğinden faydalanaraq hədəfin xarakteristikalarını təyin edən bir radar.

Cokriging: nöqtə müşahidələrin (məs. raingauge müşahidələri) bəlkə kömək müşahidələrin (məs. radar peyk müşahidələri), uzaysal bir əməliyyatın (məs. bir yağış sahəsi) dəyərlərinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə edilən bir texniki.

Couplet: Bir-birinə zidd siqnalların Radyal sürətlərinin maksimumu.

Çəngəl eko (hook eko): Radar ekranında çox vaxt mezosiklonların sağ gerisində meydana çıxan sırğa və ya çəngəl şəklindəki eko. Çəngəl, küləklərin təsiri ilə siklonik bir spiral halını alması fırtına içindəki isti nəmli bir hava axışıyla yağışa səbəb olar.

Çentik genişliyi (notch width): Bir rejeksiyon (rədd) filtrinin 3 dB'lik bant genişliyi.

Cüt dalğa metodu: Siqnal qarışıq kovaryans arqumenti hesablanaraq orta sürət hesablama texnikası. Hesablama üçün iki ardıcıl dalğa lazımdır.

Çizgisel eko dalğa modeli (line echo wave pattern-LEWP): Thunderstormların irəliyə doğru sürətlənərək qabarıb inkişafı nəticəsində çizgisel bir hətta radar eko modeli formalaşır. Bir mezo yüksək təzyiq sahəsi ümumiyyətlə sürətlənən thunderstormun gerisindədir. Mezo siklon sahəsi isə ümumiyyətlə dalğanın tepesindedir.

 

Lüğət: D

Dalğa (pulse): qısa davamlı olaraq tək bir elektromaqnetik enerjinin çatdırılması.

Dalğa boyu: Bir dalğanın bir dövr etməsi üçün lazım olan zaman içində etdiyi məsafə. Boşluqda ardıcıl iki dalğa təpəsi (və ya digər iki istinad nöqtəsi) arasındakı məsafə. Dalğa boyu Formül olaraq ifadə edilər. c işıq sürəti, f frekanstır.

Dalğa genişliyi: radardan hər bir dalğanın nəşr olunması üçün alınan zaman.

Dalğa kılavuzu (waveguide): radarın müxtəlif modulları arasında radar dalğalarının daşınmasını təmin edən, ümumiyyətlə düzbucaqlı və ya yumru kesitte boş keçirici.

Dalğa radarı (pulse-pulsed radar): Məsafə ölçülməsinə asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış bir radar növüdür. Enerji periodik qısa Göndərmək şəklində göndərilir.

Dalğa axşamınım müddəti (pulse duration): Göndərilən radio enerjisinin axşamınım müddəti. Məsafə vahidi olaraq (dalğa uzunluğu) və ya vaxt (pulse duration) olaraq da ifadə edilə bilər. Dalğa genişliyi olaraq da adlandırılar.

Dalğa təkrarlama tezliyi (PRF): 1 saniyede nəşr olunan dalğa sayı. Dalğa təkrarlama nisbəti də deyilir.

Dalğa təkrarlama müddəti (PRT): Bir dalğanın göndərilməsindən bir sonrakı dalğanın göndərilməsinə qədər keçən zaman aralığı.

Dalğa uzunluğu h (pulse length): Formül göndərilən dalğanın axşamınım müddəti, c işıq sürəti, h dalğa uzunluğu. Bununla birlikdə radar bərabərliyində dalğa uzunluğunu hesablamaq üçün h / 2 uzunluğu istifadə edilər. Səbəbi isə yalnız radara bərabər zamanlı olaraq geri dönən siqnallarla maraqlandığımı üçündür.

defraksiyon: Radiasiya yönününün dəyişməsi. Radiasiya, radiasiya sahəsi içərisində iştirak edən opak bir cisim və ya qırılmağa səbəb olan bir cisimdən görə həndəsi kölgə bölgəsi içinə yayılar.

Desibel (dB): İki miqdarın nisbətini göstərən logaritmik bir ifadə. dBm, 1 miliwata görə olan desibel dəyərdir. Riyazi olaraq nisbət,
(DB) = 10 log (p1/p2)
P (dBm) = 10 log (p/10-3 W)
və Z (DBZ) = 10 log (z / 1 mm-6 m-3)

Dielektrik maddə: Az miqdarda sərbəst elektrik yükü olan və ya heç olmayan və elektromaqnetik təsirlə desteklenebilen maddə.

Dielektrik sabiti: Verilən bir maddə üçün, dielektrik kondansatör tutumunun Vakumlu mühitdəki dielektrik kondansatör tutumuna nisbəti. Yağışın dilelektrik sabiti qismən reflektivitesini təyin edər. Bu nöqtədən hərəkətlə eyni miqdardakı qar və yağış fərqli reflektivitelere sahib olacaq.

Dinamik məsafə: Desibel olaraq ifadə edilər, maksimum siqnalın mimimum siqnala nisbəti. Alıcıların limitlərini təyin etməkdə istifadə edilər.

Disdrometre: Yağış damlalarının ölçülərinin dağılımlarını ölçən və yazan cihaz.

Doppler çıkmazı: Formül
Vmax: maksimum naməlum olmayan sürət (m / sn)
Rmax: maksimum naməlum olmayan məsafə (km)
c: işıq sürəti (300.000 km / san)
Düstur: dalğa boyu (sm)

Doppler frekans Sift: Formül V: hədəfin Radyal sürəti (m / sn) Formül: dalğa boyu (sm)

Doppler Sift: Resipientin nisbi hərəkəti və enerji qaynağından görə, alıcı tezliyindəki dəyişmə.

downburst: Çox qüvvətli aşağı istiqamətdəki axınlar. Bunlar yer üzərində və ya yer yaxınlığında çox qüvvətli rüzgarlarda görə çölə doğru partlamalara səbəb olar.

Ducting: Radar siqnalının, iki fərqli hava kütləsinin sərhədi boyunca yayılması hadisəsi. Ducting yayılma olduqda radarın mənzili olduqca genişləyər. Örtük sahəsi içərisində dəliklər də görülə bilməkdədir. Ducting, yuxarıdakı havanın səthdəki havaya nisbətən isti və quru olduğu zamanlarda ibarətdir. Ducting, Formül olduğu zaman meydana gəlir.
(N: qırılma indise)

Duplexer: Həssas bir cihaz olan alıcını vericinin həddindən artıq gücündən qoruyan dalğa təlimatları içindəki bir parça. Ümumiyyətlə bir və ya daha çox TR (verici-qəbuledici) balonu ehtiva edər.

Xəbər haqqında informasiya
1-08-2011, 03:36

Radar Bandları

Bölmə: İnformasiya

Radar Bandları

Radarlar, aşağıdakı şəkildə görülən elektromaqnetik spekrumda iştirak edən radar bandlarını istifadə edərlər.

Radar Bantları

L Band: Bu ​​radarlar 1-2 GHz tezliyində çalışarlar. 15-30 sm dalğa boylu mikrodalğa yayınlarlar (Ümumiyyətlə 20 sm). Hərbi vətəndaş məqsədli olaraq təyyarələrin algılanmasında istifadə edilər.

S Band: Bu ​​radarlar 2-4 GHz tezliyində çalışarlar. Dalğa boyları 8-15 sm. arasındadır. Meteoroloji məqsədli olaraq istifadə edilən S Band radarlar ümumiyyətlə 10 sm dalğa boyunda olub, daha böyük diametrli antena gerektirdiklerinden olduqca pahalıdırlar. Uzun menzildeki hava hadisələrini böyük okean sahillərindəki hava hadisələrini müşahidə etmək üçün istifadə edilərlər.

C Band: Bu ​​radarlar 4-8 GHz tezliyində işləyir. Dalğa boyları 4-8 sm arasındadır. Meteoroloji radarlar ümumiyyətlə 5 sm dalğa boyunu istifadə. Bu radarlarla həm külək məlumatları həm yağış məlumatlarını əldə etmək mümkündür.

X Band: Bu ​​radarlar 8-12 GHz tezliyində işləyir. Dalğa boyları 4-2,5 sm dir.

K Band: Bu ​​radarlar 18-27 GHz tezliyində işləyir. Dalğa boyları 1,7-1,2 sm dir.

Xəbər haqqında informasiya
1-08-2011, 03:34

Doppler Radar Məhsulları

Bölmə: İnformasiya

Doppler Radar Məhsulları

Z = Reflektivite (DBZ)

V = Sürət (mm / saat)

W = spektral Eni (m / s)

Zdr = Diferansiyel Reflektivite (DBZ)

R = Yağış Dərəcəsi (mm)
Standart Meteoroloji məhsullardan Bəziləri:

PPI = Plan Position Indicator (Z, V, W, zdr, R)

RHI = Range Height Indicator (Z, V, W, zdr, R)

MAX = Maximum Display (Z, V, W, R)

CAPPI = Constant Altitude PPI (Z, V, W, zdr, R)

SRI = Surface rainfall Intensity
PPI (plan Position Indicator)

Bu məhsul əldə edilməsi üçün antena müəyyən bir yüksəklik bucağında (vertical elevation) sabit tutular. Yatayda (azimut) 0-360 ° darama edərək elektromaqnetik dalğa göndərir. Bu görünüşdə hədəfin gerçək koordinatı və varsa yağışlı bölgələr müəyyən edilir.
RHI (Range Height Indicator)

Antena azimutta hərəkət ettirilmez, istənilən bir istiqamətdə sabit tutular. Antenin düşeydeki hərəkəti ilə ortaya çıxan görünüşdür. Bu məhsul buludların şaquli kesitinin müəyyənləşdirilməsi üçün idealdır. Bulud fizikası işlərində, yağış artımının təsbitində istifadə edilər.
MAX (Maximum Display)

Maximum Display məhsulu bulud yüksəkliyi və bulud içərisindəki nüvələrin sıxlığı haqqında məlumat verir. Antenin təyin olunan iki yüksəklik səviyyəsi arasında etdiyi kutupsal həcm daraması ilə əldə edilən görüntüdür. Kutupsal həcm məlumatı, Z-istiqamətində hər bir kolon üçün, Y-istiqamətində (şimal-cənub) və X-istiqamətində hər bir üfüqi xətt üçün ölçülən ən yüksək dəyərləri ehtiva edər.
CAPPI (Constant Altitude PPI)

Elektromaqnetik dalğa, antenanın müəyyən bir yüksəklik baxımından başlayaraq digər bir yüksəklik görüşünə qədər müəyyən artışlarla (məs. 1 °) azimutdaki PPI taramalarıyla hədəfə göndərilərək əldə edilən görüntüdür. İstifadəçi iştirak səviyyəsindən etibarən yuxarıdakı bir səviyyəyə qədər olan bir təbəqə təriflər (CAPPI təbəqəsi).
SRI (Surface rainfall Intensity)

Ekrandakı hər bir piksel üçün yağış şiddətini təmsil edir. Empirik ZR bağıntısını istifadə edərək reflektiviteden yağışı hesablar. Bu məhsul polar hacimsel məlumat seti istifadə.

Xəbər haqqında informasiya
1-08-2011, 03:30

Doppler radarları

Bölmə: İnformasiya

Doppler radarları

Hərəkətli hədəflərdən geri dönən siqnalın tezliyi, sabit hədəflərdən geri dönən siqnalın tezliyinə görə fərqlilik göstərir. Radar təchizatının əhəmiyyətli parçalarından biri olan stalo (stabilize Lokal osilatörlerde), sabit, tarazlıqlanmış verici tezliyində elektromagnetik dalğa çıxarar. Vericinin çıxardığı bu darbeli dalğa məsələn yağış damlası kimi hər hansı bir hədəfə çarpdığında, zamana asılı elektrik və magnetik sahələrlə bərabər zamanlı bir molekulyar titrəşmə yaradır. Əgər bu damla hərəkətsiz və ya antenaya olan məsafəni sabit qalacaq şəkildə hərəkət edirsə, tezliyi radarın yaydığı frekansla eyni titreşimdedir. Əgər bu damla, radara doğru V sürətiylə hərəkət edirsə, titrəmə tezliyi V / λ qədər artar. Çünki hədəfin molekulları daha sürətli elektrik və magnetik edən sapmalarına məruz qalır və titrəşən molekullar öz özlərinə bir elektromagnetik edən yaradarlar. Hədəfin hərəkətindən qaynaqlanan tezlikdəki bu dəyişmə, geri dönən siqnalın Doppler Değişimi olaraq təyin olunar.

Doppler radarları klassik radarlarda ən diqqətə çarpan fərqi, yalnız meteoroloji hədəflərin yerini deyil, eyni zamanda radara yaxınlaşmaqda yoxsa uzaqlaşır olduğunu da təsbit edə. Doppler Radar, həqiqi zamanlı olaraq geniş sahələr üzərində yağış miqdarını və küləyin Radyal sürətlərini ölçər. Bundan başqa, radarın Ekonun hərəkətini də görə bilməsi, qısa müddətli yağış təxminində olduqca faydalıdır.

Doppler radarlarda kompüter texnologiyası köməyiylə həm hədəfin mövqes həm də eko sıxlığı rəngli olaraq ekranda göstərilir. Klassik tip radarlarda isə yalnız parlaqlıqları mövcuddur. Bu səbəblə bir neçə sıxlıq səviyyəsi başqa görünüş təsbiti mümkün deyil. Doppler radarlarda bu sıxlıq səviyyələri yağış analizində böyük asanlıqlar təmin edər.

Sürət məhsullarında, mavi rəng, hədəfin radara yaxınlaşdığını, qırmızı rəng isə radardan uzaqlaşdığını göstərir.


Doppler Radar

Xəbər haqqında informasiya
1-08-2011, 03:26

Meteoroloji radarları İstifadə Sahələri

Bölmə: İnformasiya

Meteoroloji radarları İstifadə Sahələri

Radarlar Meteorologiyada iki cür istifadə sahəsinə malikdir:

    
Qısa Uzunmüddətli Təxmin
    
Xəbərdarlıq

Qısa Uzunmüddətli Təxmin

Cəmiyyətə qarşı 0-4 saatlıq qısa müddətli hava qiymətləndirilməsinin. Radar əməliyyat mərkəzində gerçel zamanlı (real time) olaraq toplanan məlumat işlənərək yaradılan məhsullar, yenə gerçel zamanlı olaraq hava təxmin mərkəzlərinin istifadəsinə təqdim edilir. Radarın örtmə sahənin şüa həndəsəsi və dünyanın küreselliği səbəbiylə məhdud olması və hava kütlələrinin hərəkətinin orta hesabla 50 km / saat (qış mövsümündə daha sürətli-yaz mövsümündə isə daha yavaşdır) olması səbəbiylə, radarlar ilə ancaq gələcək bir neçə saat üçün təxmin edilə bilər. Buna görə də uzun müddətli hava təxminləri üçün radar istifadəsi mənalı deyil. Ancaq konvektif hadisələrin təsbitində olduqca faydalıdır.
Xəbərdarlıq

Cəmiyyətdə təbii fəlakətlərə səbəb ola biləcək şiddətli hava hadisələrinin yerinin və şiddətinin müəyyən edilməsidir. Bu hadisələr:

    
Şiddətli yağışlar və nəticəsində yaranan sellər və daşqınlar
    
Microburst-Macroburst
    
Rüzgar Değişimi (Wind Shear), Turbulens
    
Qüvvətli fırtınalar, Hortum
    
Hamle Cəbhəsi (Gust Front)

Meteoroloji radarları ilə,

    
Hər hansı bir nöqtəyə hər hansı bir anda neçə mm yağış düşdüyü, müəyyən bir periyottaki cəmi yağış miqdarının müəyyənləşdirilməsi,
    
Yağış başladıqdan sonrakı 30-60 dəqiqəlik müddət ərzində reallaşa yağışın təxmini,
    
Hər hansı bir nöqtədə və hər hansı bir anda yağış tipinin nə olduğu və bu yağışlı sistemin hansı istiqamətə doğru hərəkət edəcəyinin təxmini (Doppler rejimində),
    
Hər hansı bir nöqtədə və anda, külək komponentlərinin zamansal, alansal və vektorial olaraq təsbiti,
    
Aerodromlarda və uçuş bölgələrində təyyarələrin qalxma və enişlərində əhəmiyyət daşıyan wind shear, microburst-macroburst ilə qüvvətli küləklərin böyüklüklərini alansal və zamansal olaraq təsbiti,
    
Soyuq və isti cəbhə hərəkətlərinin və mövqelərinin davamlı olaraq izlənilməsi,
    
Cəmiyyətdə can və mal itkisinə səbəb olan sel və daşqın afetlerinin əvvəldən təxmin edilməsi,
    
Dolu təxmini (xüsusilə dual polarizasyon özelikle radarlar ilə) mümkündür.

Ancaq, xortum, wind shear və microburst-macroburst kimi yerə yaxın bölgələrdə reallaşan hadisələrin müəyyən edilməsində radarın olduğu mövqe çox vacibdir. Bölgənin topografik quruluşu səbəbiylə meydana gələ biləcək yer ekolarından (clutter) qaçınma və əhatə sahəsinin mümkün olduğu nisbətdə geniş tutula məqsədilə radar yüksək bölgələrdə konuşlandırılmış isə bu hadisələrin müəyyənləşdirilməsi olduqca çətin ola bilər.

Ölkəmizdə sel və daşqınlar baxımından risk nisbəti olduqca yüksək olan bölgələr var. Bunun əsas səbəblərindən biri və ən əhəmiyyətlisi, bu bölgələrin topografik quruluşudur. Bu bölgələrə düşən yağışlar topografik quruluşa, torpaq quruluşuna və yağış miqdarına bağlı olaraq sürətlə axışa keçməkdə, sel və taşkınlara səbəb ola bilməkdədir.

Klassik müşahidə şəbəkəsi ilə düşən yağış miqdarını sağlam olaraq ölçə bilmək və də bu yağışlar nəticəsində meydana gələ biləcək daşqın və selləri əvvəldən təxmin edə bilmək mümkün deyil. Bu səbəblə sel və daşqınlar baxımından riskli bölgələrə düşə biləcək yağış miqdarını əvvəlcədən müəyyən edə biləcək və bu yağışlar nəticəsində meydana gələ biləcək hadisələri əvvəldən təxmin edə biləcək erkən xəbərdarlıq sistemlərini yaratmaq baxımından meteorologiya radarlarının istifadə edilməsi dünyanın bir çox ölkəsində olduğu kimi ölkəmiz üçün də qaçılmaz olmuşdur.

Xəbər haqqında informasiya
1-08-2011, 03:17

Radar nədir ?

Bölmə: İnformasiya


Radar Nədir ?

 
Radar, "Radio detecting And ranging" sözlərinin qısaltmasıdır.

Radar Çalışma Prensibi

 
Radar İş Prinsipi

 
Radarlar ilk dəfə 1950-ci illərdə Meteorologiyada istifadə edilməyə başlanmışdır. 1970-ci illərdən etibarən Doppler radar texnologiyasına keçilərək radarlarda rəqəms
 al formada məlumatlar alınmağa başlanmışdır. Meteoroloji sahəsində radarlar istifadə xüsusilə şiddətli yağışlar, dolu, tornado, daşqın selləri əvvəldən müəyyən mümkün olmuşdur. Radarlar, aktiv bir uzaqdan qəbul etmə Sistemləri-. Meteoroloji radarlar ilə, hədəfin yeri sürəti təyin olunaraq, meteoroloji hadisənin tipi miqdarı haqqında məlumat sahibi oluna bilər.
Radar, elektromagnetik dalğalar nəşr edərək hərəkət edən ya da hərəkətsiz hədəflər haqqında müxtəlif məlumatlar ala bilən bir uzaqdan qəbul etmə sistemidir. İş prinsipi, radardan göndərilən bir elektromaqnetik siqnalın hədəfə çarparaq geri gəlməsi əsasına söykənər. Yağmur zərrəcikləri, qar dənələri, dolu kimi hidrometeorlar tərəfindən geri əks etdirilən bu elektromagnetik dalğalar, radarlar tərəfindən ölçülərək, radar proqramları vasitəsilə istifadəçiyə vizual bir məhsul olaraq təqdim edilərlər.

 

Xəbər haqqında informasiya
1-08-2011, 02:17

Camera

Bölmə: text

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da