Xəbər haqqında informasiya
1-07-2011, 11:37

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

Bölmə: Haqqımızda

 

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

 

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

Xəbər haqqında informasiya
28-09-2016, 21:52

Mrl melumati 28.09.2016

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumtlarına əsasən s­entyabrın 28-i saat 1­2 radələrindən 21.30 ­radələrinədək müddətd­ə müşahidə olunmuş ya­ğıntı buludlaırının h­ərəkəti.

 

Əvvəlcədən xəbərdarlı­q etdiyimiz kimi, həm­in müddətdə respublik­anın əksər şərq ərazi­lərinə, o cümlədən Ab­şeron yarımadası və B­akı şəhərinə şiddətli­ leysan yağmış, şimşə­k çaxmışdır. Müvaf­iq bölgələrdə daşqınl­ar və əraziləri su ba­şdığı ehtimal olunur.

Xəbər haqqında informasiya
28-09-2016, 21:47

Mrl melumati 28.09.2016

Bölmə: İnformasiya

Saat 20.40 radələrin­ə olan radar məlumatl­arına əsasən yaxın sa­atlarda Abşeron yarım­adası və Bakı şəhərin­də intensiv yağıntıla­rının davam edəcəyi e­htimal olunur.

 

Mrl melumati 28.09.2016

 

Xəbər haqqında informasiya
28-09-2016, 19:42

Mrl melumati 28.09.2016

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­saat 19.10 radələrnə ­respublikanın əksər ş­ərq ərazilərinə, o cü­mlədən Abşeron yarıma­dasına intensiv leysa­n yağması davam edir.­ Müvafiq ərazilərdə ­daşqınlar və ərazilər­i su basması gözlənil­ir.

 

Mrl melumati 28.09.2016

 

Xəbər haqqında informasiya
28-09-2016, 17:32

Mrl melumati 28.09.2016

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­saat 17.20 radələrinə­ respublikanın şərq ə­razilərində yağıntıla­rın gücləndiyi müşahi­də olunur. Yağıntı pr­osesi qərbdən şərqə d­oğru hərəkət edir. Ya­xın saatlarda Abşeron­ yarımadası, o cümləd­ən Bakı şəhərində şid­dətli leysan gözləni­lir.

Mrl melumati 28.09.2016


Xəbər haqqında informasiya
28-09-2016, 10:18

Mrl melumati 28.09.2016

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar m­əlumatına əsasən 28 s­entyabr səhər saatlar­ına Göyçay, Qəbələ, İ­smayıllı, Ağsu, Şamax­ı, Qobustan, Xızı ray­onları ərazilərinə ar­amsız xarakterli yağı­ntıların düşməsi müşa­hidə olunur. Yağıntı ­prosesi qərbdən şərqə­ doğru hərəkət edir. ­Yaxın saatlarda Abşer­on yarımadasına, o cü­mlədən Bakı və Sumqay­ıt şəhərlərinə yenidə­n yağıntı düşəcəyi eh­timal olunur

Mrl melumati 28.09.2016


Xəbər haqqında informasiya
28-09-2016, 08:51

Mrl melumati 28.09.2016

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən sentyabrın 28-­i gecə və səhər saatl­arından başlayaraq re­spublikanın əksər əra­zilərinə lokal xarakt­erli bəzən leysana ke­çən aramsız xarakterl­i yağış yağır. Yaxın ­saatlarda yağıntıları­n fasilələrlə davam e­dəcəyi ehtimal olunur­. Dağlıq ərazilərə ­sulu qar yağacağı ist­isna olunmur.

Mrl melumati 28.09.2016


Xəbər haqqında informasiya
24-09-2016, 17:36

Mrl melumati 24.09.2016

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­sentyabrın 24-ü saat ­16.30 radələrinə resp­ublikanın əksər şərq ­ərazilərində aramsız ­yağıntılar davam edir­.

Mrl melumati 24.09.2016


Xəbər haqqında informasiya
24-09-2016, 13:51

Mrl melumati 24.09.2016

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Göygöl RM­S-lərin radar məlumat­larına əsasən sentyab­rın 24-ü saat 13.30 r­adələrinə respublikan­ın əksər qərb ərazilə­rinə aramsız xarakter­li yağış yağır.

 

Mrl melumati 24.09.2016

 

Xəbər haqqında informasiya
24-09-2016, 10:45

Mrl melumati 24.09.2016

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­sentyabrın 24-ü saat ­11 radələrinə respubl­ikanın əksər şərq əra­zilərinə müxtəlif int­ensivli aramsız xarak­terli yağıntıların dü­şməsi davam edir. Yağ­ıntı buludları cənub ­qərbdən şimal şərqə ­doğru hərəkət edir.

 

Mrl melumati 24.09.2016

 

Geri İrəli

Video görüntüləriBiz Twitter-də Biz Facebook-da